Bouwformulier

Klik hier voor het formulier


Tuin- en bouwcontroles

Het is in ieders belang dat er voldaan wordt aan de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders en het Huishoudelijk Reglement van Water-Land. Dit om te zorgen dat Water-Land een volkstuin blijft en niet in de toekomst als recreatiepark kan worden gezien met alle gevolgen van dien.
Het bestuur heeft besloten het naleven van de reglementen op twee manieren te benaderen. 


Verkoop

Op het moment dat een tuin verkocht gaat worden, worden er tuin- en bouwcontroles uitgevoerd. Voldoet de tuin niet aan de regels, dan wordt de verkoper verzocht de tuin en de bouwsels aan te passen. Eerder kan geen verkoop plaatsvinden.Bestaande tuinen

Vanaf eind 2020 is een begin gemaakt met het vastleggen van de huidige stand van een tuin (nulmeting). Als bij de nulmeting niet reglementaire zaken zijn aangetroffen bij een tuin, zal met de tuinder besproken worden, wat er gedaan moet worden plus een tijdlijn waarin dit klaar moet zijn.

Om dit proces genoemd te bespoedigen, de nulmeting via tuinbezoeken is een grote klus, vind je in De Water-Lander een formulier. Dit formulier kan ook online worden ingevuld via deze link.

We gaan ervan uit dat de leden naar eer en geweten dit formulier invullen.


Ten overvloede

Een lid kan zich niet beroepen op onbekendheid met de reglementen. Iedereen heeft een contract getekend met de Bond en de afdeling Water-Land waarin melding gemaakt wordt van bekendheid met de regels. 

Het feit dat er vele jaren geen controles zijn geweest, betekent niet dat er zo maar mag worden afgeweken van de reglementen.

De uitgebreide toelichting door het bestuur vind je hier.