16 augustus 2021

Tuincontroles

In de tweede Waterlander 2020 april-mei werd een mededeling gedaan dat er een start gemaakt zou worden met controles of de tuinen en bouwsels voldoen aan de reglementen van de Bond van Volkstuinders. Door de coronacrisis is het hele proces van controles en opvolging hiervan vertraagd. Er is een begin gemaakt met het vastleggen van de huidige stand van een tuin (nulmeting) en er wordt nu gestart met het aanspreken van tuinders van wie de tuin en bouwsels niet conform de regels zijn.

Voor de goede orde
Het is in ieders belang dat er voldaan wordt aan de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders en het Huishoudelijk Reglement van Water-Land. Dit om te zorgen dat Water-Land een volkstuin blijft en niet in de toekomst als recreatiepark kan worden gezien met alle gevolgen van dien.

Aangezien dit een grote klus is , die een aantal jaren in beslag zal nemen, heeft het bestuur besloten het naleven van de reglementen op twee manieren te benaderen.

  1. Op het moment dat een tuin verkocht gaat worden, worden er tuin- en bouwcontroles uitgevoerd. Is een tuin niet conform de regels dan wordt de verkoper verzocht de tuin en de bouwsels hierop aan te passen. Verkoop kan pas plaatsvinden als de tuin voldoet aan de regels.
  2. Vanaf eind 2020 is een begin gemaakt met de zogenaamde nulmeting, waarbij gekozen is om met tuin 1 te beginnen en zo langzaam alle tuinen op volgorde van nummer te bekijken. Als bij de nulmeting niet reglementaire zaken zijn aangetroffen bij een tuin, zal de tuinder verzocht worden op een bestuurszitting te verschijnen. Er wordt dan besproken wat er gedaan moet worden plus een tijdlijn waarin dit klaar moet zijn.
  3. Om het proces genoemd onder punt 2 te bespoedigen, wordt er binnenkort een formulier op de website geplaatst,  zoals het tuincontroleformulier dat nu op de website staat. Alleen is dan de focus op bouwsels en attributen. We gaan ervan uit dat de leden naar eer en geweten dit formulier invullen.

Er is een begin gemaakt met wat vermeld staat onder punt 1. Tuinen kunnen pas verkocht worden op het moment dat deze voldoen aan de regels.

Nu wordt er een start gemaakt met het uitvoeren van de punten 2 en 3. Vanaf de tweede helft van augustus en de maanden erna kunnen tuinders uitgenodigd worden voor de bestuurszitting.

Ten overvloede
Een lid kan zich niet beroepen op onbekendheid met de reglementen. Ieder lid heeft een contract getekend met de Bond en de afdeling Water-Land waarin melding gemaakt wordt van bekendheid met de regels. Verderop zijn de artikelen van het contract opgenomen in dit bericht.
Het feit dat er vele jaren geen controles zijn geweest, betekent niet dat er mag worden afgeweken van de reglementen. De verantwoordelijkheid om aan de regels te voldoen, ligt bij de leden.

Mocht u vragen hebben, deze kunnen aan het bestuur gestuurd worden via bestuur@vtv-waterland.nl 

Het bestuur van Water-Land


Contract-artikelen waarbij de Bond van Volkstuinders met het genoemde lid het volgende overeenkomt:

1.Het lid aanvaardt de tuin in de staat waarin deze verkeert en zal de tuin bij het einde van het lidmaatschap op grond van de reglementen in die staat dan wel als schone tuingrond opleveren. In het laatste geval zorgt het lid voor een tijdige ontruiming van de tuin. Het lid zal de tuin als een goed tuinder gebruiken.

2. Op het lid zijn van toepassing de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders alsmede de besluiten van het bondsbestuur en van het afdelingsbestuur van de afdeling bij wie hij als lid is ingedeeld. Het lid aanvaardt alle uit het lidmaatschap voortvloeiende huidige en toekomstige verplichtingen. Het lid verklaart bij ondertekening de meest recente statuten en reglementen ontvangen te hebben. Deze statuten en reglementen zijn te raadplegen op de website van de Bond – www.bondvanvolkstuinders.nl .

3. De aan het lid ter beschikking gestelde tuin mag worden gebruikt door hemzelf en door diens partner, de ouders en kinderen van het lid, alsmede door de ouders en kinderen van de partner. Genoemde personen mogen met toestemming van het lid in de aan hem ter beschikking gestelde tuin tuinieren. Voorts mag het lid tot de tuin bezoekers toelaten.

4. Het lid accepteert dat hij volgens de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders verantwoordelijk is voor het naleven van de statuten, reglementen en besluiten van zowel het bondsbestuur als van het desbetreffende afdelingsbestuur.
Een overtreding van een partner, ouder, kind of bezoeker wordt geacht een overtreding van het lid te zijn, waarvoor hij met inachtneming van het Tuchtreglement van de Bond van Volkstuinders kan worden bestraft. Schade aan de tuin of het tuincomplex toegebracht door een partner, ouder, kind of bezoeker komt voor rekening van het lid.

5. Het lid is bevoegd op de aan hem ter beschikking gestelde tuin bouwsels te plaatsen en beplantingen aan te brengen, mits het lid zich houdt aan de daarvoor geldende voorschriften, zoals verwoord in de statuten, reglementen (w.o. het Bouwreglement) en besluiten.

6. Indien op het tuincomplex nachtverblijf is toegestaan, geldt het nachtverblijf alleen voor het lid en zijn gezinsleden. Permanente bewoning op alle tuinparken van de Bond van Volkstuinders is niet toegestaan.

7. Het lid dient te allen tijde over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te beschikken en ingeschreven te staan in de Basis Administratie Personen (BRP). Een BRP-inschrijving op het adres van een tuinpark van de Bond is niet toegestaan.

8. Het lid is verplicht zijn bouwsels en beplantingen in volle eigendom te bezitten. Het lid verpandt hierbij tot meerdere zekerheid zijn bouwsels en beplantingen aan de Bond. Indien een tuin geen bouwsel kent, kan het afdelingsbestuur ter meerdere zekerheid van de nakoming van de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen van het lid een waarborgsom verlangen, over welke waarborgsom geen rente wordt vergoed.

9. Het lid verleent hierbij aan het bondsbestuur een onherroepelijke machtiging om tot verkoop of verwijdering van zijn bouwsels en beplantingen over te gaan indien hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, nadat hem daartoe door het afdelingsbestuur een laatste termijn is gegund. De aan de verkoop of de verwijdering verbonden kosten komen voor rekening van het lid.

10. Het lid verleent voor bedoelde verkoop of verwijdering leden van het afdelingsbestuur en van het bondsbestuur, dan wel twee door het afdelingsbestuur of het bondsbestuur aangewezen gemachtigden toestemming en medewerking om de hem ter beschikking gestelde tuin en opstallen te betreden, alsmede om te beoordelen of het bepaalde in de statuten, reglementen en besluiten wordt nagekomen.

11. Niet nakoming van bovengenoemde bepalingen wordt beschouwd als het in strijd handelen met de statuten en de reglementen van de Bond van Volkstuinders, hetgeen een onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap door de Bond rechtvaardigt.

12. Dit formulier is opgemaakt in drievoud, te weten één exemplaar voor het lid, één voor het afdelingsbestuur en één voor het bondsbestuur.


Hierbij de tekst in de Water-Lander nummer 2 2020 april/mei betreffende controles:


Het bestuur wil de leden er nogmaals op wijzen dat Water-Land een afdeling van de Bond van Volkstuinders is. De essentie van een bond/vereniging is dat er statuten en reglementen zijn. De reglementen en het statuut van de Bond zijn de basis voor de afdeling Water-Land. Daarnaast heeft Water-Land een eigen Huishoudelijk Reglement met daarin regels die voor Water-Land gelden.
Het is voor de leden van belang op de hoogte te zijn van deze reglementen. Onbekendheid met deze regels is geen argument om af te wijken van de regels. Met andere woorden, als u aangesproken wordt op het voldoen aan de regels zal dit gebeuren op basis van deze reglementen.

Dit jaar zullen er door de tuincommissie en de technische commissie controles uitgevoerd worden. Deze controles worden uitgevoerd met als basis de reglementen.

Advies: Leest u nog een keer het Huishoudelijk Reglement van Water-Land. Dit is te vinden op de website. De overige reglementen kunt u terugvinden op de website van de Bond van Volkstuinders.


VTV Water-land in beeld