27 augustus 2021

‘Voorjaars’-ALV 16 oktober 2021

Update 6-10-21

Zoals aangekondigd wordt de uitgestelde voorjaars-ALV gehouden 16 oktober ’21 op de Stadsboerderij Almere, Kemphaanpad 14. Aanvang 15.00 uur, ruimte open vanaf 14.30 uur.

Inmiddels zijn de coronamaatregelen van de regering gewijzigd en dat betekent dat niet alleen leden maar ook belangstellenden op de ALV welkom zijn. Uiteraard zijn alleen leden stemgerechtigd.

De ruimte waar de vergadering wordt gehouden is overdekt en half open. Dit betekent dat er voor toegang geen vaccinatiebewijs en dergelijke nodig is. Wel moet je je bij binnenkomst aanmelden voor registratie en een stembriefje. Er is geen verwarming dus denk aan warme kleding.

27-8-21

Door de welbekende coronacrisis die allerlei maatschappelijke beperkingen oplegde moest er gezorgd worden voor een praktische oplossing om de voorjaars-ALV te kunnen houden. Het clubhuis is te klein, de normale externe ruimte waar vergaderd werd ook. Zowel de leden als het bestuur zijn geen voorstander van een elektronische (zoom)vergadering. Ook een volledig schriftelijke afhandeling bleek uiteindelijk niet wenselijk.

Het bestuur is dan ook blij dat een oplossing is gevonden om de ALV te kunnen houden in de grote schuur van de Stadsboerderij Almere (Kemphaanpad 14) op het Stadslandgoed De Kemphaan en wel in een gebouw met voldoende ventilatie en de mogelijkheid de 1,5 meter afstand aan te houden. De vergadering is nu gepland op zaterdag 16 oktober om 15.00 uur in genoemde ruimte. We onderzoeken welke maatregelen verder nog getroffen moeten worden. Definitieve details worden nog bekend gemaakt.

De inhoud van de vergadering zal de in het afdelingsreglement genoemde agenda hebben:

 1. Opening en mededelingen                                                                         
 2. Vaststelling notulen vorige vergadering                                                
 3. Jaarverslag van de afdeling                                                                         
  Wat heeft er zoal gespeeld in de afgelopen 2 jaar
 4. Financieel verslag van het afdelingsbestuur over het afgelopen boekjaar
  Verslag over 2020 van de financiën                                                        
 5. Verslag van de kascommissie                                                                    
 6. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;                
  1. Decharge van het bestuur over de financiën van 2020
 7. Het beleid van het afdelingsbestuur                                                                      
 8. het benoemen van afgevaardigden naar de bondsvergadering                  
 9. het benoemen van bestuurs-en commissieleden                                             
 10. het eventueel vaststellen van voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van de afdeling;
 11. De agenda voor de voorjaarsvergadering van de bondsvergadering;
  In dit geval is het mosterd na de maaltijd. Deze vergadering is dan al gehouden op 12 juni.
 12. Rondvraag.                                                                                                                  
 13. Sluiting 

Om een en ander correct te laten verlopen kunnen de leden alvast vragen, amendementen etc. opsturen naar het bestuur onder vermelding Voorjaars-ALV en naar e-mailadres secretariaat@vtv-waterland.nl

Met vriendelijke groet,
Ernst Neve
Voorzitter VTV Water-Land

VTV Water-land in beeld